Cathrine Hammel - Briskeby

Riddervolds gate 12
0258 Oslo, Norway
+47 22 54 66 75
spazio@cathrinehammel.no

Opening hours: Mon-Fri: 11-17, Sat: 11-16

Cathrine Hammel - Grünerløkka

Thorvald Meyers gate 19
0555 Oslo, Norway
+47 91 92 24 30
grunerlokka@cathrinehammel.no

Opening hours: Mon-Fri: 11-17, Sat: 11-16